Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta Yenidoğan Mahallesi Polat Sokak No: 31-33/3 Bayrampaşa, İstanbul adresinde mukim Netlam Dijital Tasarım Ofisi (Kısaca SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bu sitedeki ürünlerimizden satın alan müşteri arasında (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web sitesi tasarımının ve yazılımının mobil ve seo uyumlu olarak SATICI tarafından hazırlanması ve iş tesliminden sonra 3 aylık teknik destek hizmetlerini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

3.3 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum, yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, SATICININ hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

3.4 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %50’si kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, iş başlangıcında müşteri tarafından onaylanan tasarımın SATICIYA ek külfet getirecek şekilde değiştirilmesidir.

3.5 MÜŞTERİ, SATICININ onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 2 iş günü içinde uygun olup olmadığını denetleyerek onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılacaktır.

Madde 4 – SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 SATICI, işbu sözleşme konusu olan ve MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür.

4.2 SATICI, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları söz konusu hata ve sorunların tespitinden itibaren 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 SATICI, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve site kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 SATICI, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımlar bakımından bütün olarak tasarım değişikliğini gerektirmeyen, sitenin kodlamasında ve veri tabanında değişiklik gerektirmeyen düzeltmeler için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme ekleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 İş başlangıcında müşteri tarafından onaylanmış tasarım ve yazılımın bitmiş yayımı 30 gün içinde yapılacaktır. SATICI, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 SATICI, iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından onaylanmış tasarım ve yazılımın bitmiş yayımının tüm mobil cihazlarda düzgün çalışılabilirliğini ve Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari web tarayıcılarının son sürümlerinde düzgün çalışılabilirliğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7 SATICI, iş tesliminden sonra 12 ay süresince kendi yazılımlarından kaynaklı hata ve sorunları MÜŞTERİ’nin tespit ve bildiriminden itibaren 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.8 SATICI, “Tasarım Seçenekli” işlerde MÜŞTERİ için kullandığı tasarımı başka bir projede kullanmayacağını taahhüt eder.

4.9 SATICI, özel projeler için hazırladığı özel tasarımları ve o projeye özel tasarım ögelerini başka bir projede kullanmayacağını taahhüt eder.

Madde 5 – HİZMET BEDELİ

5.1 Hizmet bedeli seçilen paket bedeli + K.D.V. olarak belirlenmiştir.

5.2 Ödemelerin yapılmaması durumunda, SATICI taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

Madde 6- HİZMET SÜRESİ VE FESİH

İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 30 gün olarak belirlenmiş olup bu süre SATICI tarafından tasarım ve web yazılımına uygulamanın gerçekleştirilmesi için gerekli tüm dokümanların verilmesi, tasarım ve yazılım projesinin MÜŞTERİ tarafından onaylanması ile başlar. Sözleşme süresinin sona ermesinden 7 gün önce tarafların bu konuda anlaşmış olması halinde hizmet süresi ücret mukabilinde uzatılabilir.

Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veyahut sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi halinde, diğer taraf, yazılı düzeltme bildiriminde bulunarak, ihlal eden tarafa, aykırılığın giderilmesi için, 5 iş günü süre tanır. Tanınan süre içinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde, ihlale uğrayan taraf, sözleşmeyi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf, ihlale uğrayan tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zararı tazmin eder.

Madde 7 – GİZLİLİK

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8 – TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 9 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 10 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.